Columns

Brede informatie

gepubliceerd: 15.02.2009

Fethullah Gülen: Turkse voorvechter van de Turkse Geheime Dienst(MIT) en CIA.

door Djayzan, Voor alle lezers

-Anti westerse uitlatingen;
“Bat?’n?n. Bat?yla zivaf için elli defa talip olduk, elli defa vizale ko?tuk, elli defa ?eb-i arus dedik, ba??m?z döndü, bak???m?z buland?, kendimizi att?k onlar?n kucaklar?na. Ben diyorum ki art?k, zevc-i aher olduktan sonra, medrese ruhu ile mektep ruhu bir araya gelebilir. Yeni bir izdivac akdedebilirler”. (Eyup Can, Ufuk Turu, een interview met Fethullah Gulen, blz. 78 Dogan Yay?n Holding, 1996-Istanbul)

m.b.t. het Westen, om lid van de Europese Unie/westen te kunnen worden, hebben wij ons 50 keer kandidaat gesteld, 50 keer hebben wij voor niets de pogingen gedaan, 50 keer hebben wij ons verzoek herhaald, zo duizelig zijn wij er van geworden, onze ogen zien het niet meer scherp, zo hebben wij ons overgegeven/uitgeleverd in hun armen.
Uiteindelijk stel ik voor, nadat het  duidelijk (als het niet goed komt met het lidmaatschap van de Europese Unie) is geworden, kan de ziel van de scholen van wetenschap (seculaire krachten)zich met de ziel van de islamitische geestelijke scholen verenigen”.

N.B. Hierbij bedoelt hij samen met seculieren en religieuzen de krachten bundelen en samen een grote Turkse beweging maken.

 

- Inzet voor dialoog

Zijn boodschap naar het Westen en Amerika toe

"Liefde is de reden van het bestaan en de essentie ervan en het is de sterkste band die schepselen bindt. Alles in het universum is het werk van God", aldus Gülen.
Hij is op vraag van de Turkse autoriteit zich de afgelopen decennia steeds meer gaan inzetten voor de interculturele en interreligieuze dialoog. Hij ontmoet journalisten, schrijvers, kunstenaars, politici, zakenlui, sporters en wetenschappers van uiteenlopende overtuiging. Verder is hij de laatste twee jaar begonnen om te spreken met de geestelijke leiders van de voornaamste religieuze gemeen-schappen, eerst in Turkije en later in het buitenland: joden, christenen en orthodoxen.
Let op: Parallel hieraan begint de Turkse regering hetzelfde te doen (1983) (Turgut Özal, Turkey In Europe end Europe in Turkey, Great Britain-1988, p.305-357)
In 1998 had Gulen een ontmoeting met paus Johannes Paulus II. Zo wilde hij de positie van hoogste imam in de wereld claimen. Een dergelijke ontmoeting is niet acceptabel voor de islamitische wereld.  Hij heeft gewoonweg het niveau er niet voor. Hij is te kleinzielig.

Imago-building
Om zogenaamd maatschappelijke kwesties in een breder perspectief bespreekbaar te maken en een goede indruk in het buitenland te maken wordt in 1999 door de Stichting van Journalisten en Schrijvers in Turkije, waarvan Gülen erevoorzitter is, het Abant Platform in het leven geroepen. Aan dit platform doen vooral journalisten mee die daar belangen bij hebben. Het platform behandelt pro forma onderwerpen als democratie, scheiding van kerk en staat en de rechtsstaat.

  • Hij organiseert met de steun van de

Ambassade van Turkije allerlei cursussen voor Turkse schrijvers van de verschillende Turkse landen. Ook in Nederland
(zie foto)

 

Machtsvorming.

- Hij heeft veel leden van de Grijze Wolven en de “Alperens” (martelaren) achter zich gekregen. (De Krant Zaman, “Gulen is nationalistisch bezig”, 08 januari 2001, blz.2)

In Nederland is de bekende Grijze Wolf, voorzitter van stichting Turkevi, de heer Veyis Gungor, een van de belangrijkste mensen voor Fethullah Gulen beweging.

- Fethullah Gülen blijft een grote groep mensen binnen zijn organisatie halen, ook in Nederland, waar diverse organisaties op het gebied van onderwijs, media, cultuur en handel mede op het officiële Turkse gedachtegoed zijn gebaseerd.

- Naast staatsgesteunde maatschappelijke activiteiten vormt de verspreiding van  zijn boeken, artikelen en cassettes een hinderlijke ergenis want het is  verplicht om die zonder vragen af te nemen en daarbij-ongewenst een verplichte (geld) bijdrage aan de wereldwijde organisatie te leveren. En om daarbij hun maatschappelijke positie niet in de waagschaal te brengen.
Veel arbeiders hebben niet eens het  niveau om dit soort boeken echt te lezen en te begrijpen. De boeken die op een ongewenste manier aan de participanten van de activiteiten verkocht worden, worden ook niet echt gelezen of ingekeken. 
Veel van de participanten van hun activiteiten voelen zich verplicht  daar aanwezig te zijn.
- De Turkse staat steun alle activiteiten van Fethullah Gulens beweging in Nederland en in andere landen. Daarom voelen de turkse mensen zich verplicht om mee te doen met hun activiteiten.

 

 

Hoofdstuk 2: De beweging
Kern
Wat wel de 'Gülen-beweging', of 'hizmet' (wat 'dienst' of 'dienstbaarheid' betekent) wordt genoemd, is volgens  buitenstaanders in feite een uitgebreid, met elkaar verbonden netwerk van zogenaamd zelfstandige scholen en  universiteiten; zogenaamd niet-gouvernementele organisaties; en ondernemingen in media- en uitgeversland.

Als iemand een beetje verstand van de islam en de Turkse maatschappij zou hebben, begrijpen ze, dat Gulen in feite een samenwerkingsverband met de Turkse staat is waardoor hij uniek is in de moslimwereld en er niets in de hele wereld is wat met zijn beweging vergelijkbaar is. Oppervlakkig gezien lijkt zijn beweging enigszins op een sociale beweging in de trant van de Arabische Moslim Broederschappen, onder meer bekend van deelname aan het parlement in Egypte en Jordanie. Geradicaliseerde leden zijn bekende kaderleden van Al-Qaida in Afganistan en Irak. In het begin van het bestaan van Al-Qaida werden zij gesteund en opgeleid door de Verenigde Staten van Amerika. Nu zij zich tegen de V.S. hebben gericht, probeert Fethullah Gülen dit machtsvacuum te vullen tot nu toe met succes. (Nedim Sener, Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaat, p.
In hun werkwijze valt verder de vergelijking te maken met de Mormonen (Moonsecte). Denk aan het in bezit hebben van grote industrieen en fabrieken overal in de wereld. De vergelijking is verder door te trekken doordat, zoals de Moon-secte zich zelf tot goede christenen verklaart, de Nur- secte van Fethullah Gulen zich zelf tot een goede muslim verklaart.
uitwerking van hun identiteit
De 'Gülen-beweging' kan men echt niet vergelijken met geaccepteerde christelijke en islamitische sociale bewegingen. En ook niet met organisaties die actief zijn in het maatschappelijk middenveld, want ze staan nergens ingeschreven op hun eigen naam. Daar zijn duizenden stichtingen die verband houden met en gebruik worden door hen. Er is geen vereniging van mensen/burgers te traceren die openlijk actief wil zijn in de samenleving of politieke verantwoordelijkheid willen dragen namens een achterban die heel klein is en de stichtingen beheert. Daardoor is de groep hecht onder elkaar en loyaal aan de leider. En ongewenste controle wordt buiten de deur gehouden.

 

Hoofdstuk 3
De dubbele agenda’s van Fethullah Gulen

Dat Fethullah Gülen in Turkije omstreden is van wege het feit dat seculiere karakter van Turkije in gevaar zou brengen, komt doordat aan het licht is gekomen dat hij dubbele agenda’s hanteert. (Kijk naar de video baantjes, die hij voor zijn (abis) hoge leden versprijd heeft)
 Sinds 1999 verblijft hij overigens in de Verenigde Staten, zogenaamd voor een medische behandeling.

 

 

Het  valse basisbeginsel

Aan de ene kant beweert Gülen erfgenaam te zijn van de sekteleider en strijder/schrijver Said Nursi, die op zijn beurt veel van zijn ideeen ontleende aan de grote soefi 'Mevlana' Djalaal-ad-Din Roemi(1227-1273). Dit standpunt van Mevlana houdt in dat je vrede bewaart met iedereen. Dit ziet eruit als een verbinding met een traditie van een vreedzame samenleving. Tegelijkertijd heeft Fethullah Gulen  anti-westerse uitlatingen gedaan die niet overeenkomen met het standpunt van Mevlana en een vernederende visie m.b.t. Europa gegeven.
Gülen houdt zich officieel niet bezig met onderwerpen als een islamitische staat of met de invoering van islamitische wetgeving (sharia) hoewel sommige machthebbers hem daar herhaaldelijk van hebben beschuldigd. Maar op geheime cassettebandjes maakt hij aan zijn volgelingen duidelijk, dat hij een sharia-regime voorstaat en daarvoor  een geheime organisatie en geheime afspraken noodzakelijk vindt. Originele videobeelden zijn te zien op negen banden.  Bovendien zijn hierover voldoende verklaringen gedaan die door verraders of verlaters van zijn organisatie afgelegd zijn.

Rechtszaken
Er zijn in Turkije verscheidene rechtszaken tegen hem gevoerd. Hij is keer op keer op dit punt eerst veroordeeld daarna vrijgesproken. Het is wel merkwaardig. Alle officieren van justitie die Gulen voor de rechter wilden slepen, werden allemaal of met pensioen gestuurd of om een andere reden uit hun dienst gezet. De officier van justities die onderzoek gesteeld hebben, m.b.t. Fethullah Gulen, worden ze nu allemaal voor de rechter geslepen. (Krant Vatan, 04.12.2009)

Voorbeelden van anti- westerse uitlatingen en een vernederende visie m.b.t. Europa. (Eyup Can, Ufuk Turu, een interview met Fethullah Gulen, blz. 130, Dogan Yay?n Holding, 1996-Istanbul,)

 

“Bat?, medeniyet olarak verecegini vermis, 50-60 ya??na girmi?, acuze-i ?emta ihtiyar bir kad?n gibi görüyorum. Ne ilkaha, ne de telakkuha kabiliyeti yok art?k…”  (Eyup Can, Ufuk Turu, een interview met Fethullah Gulen, blz. 46, Dogan Yay?n Holding, 1996-Istanbul,)

Het Westen, ze hebben al gedaan wat ze moesten doen m.b.t een wereldbeschouwing. Ik zie  het Westen als een oude vrouw van 50-60. Ze hebben geen kracht meer om te bevruchten en taken te aanvaarden”.

Eerder hebben we er al op gewezen dat een wezenlijk kenmerk van Gülen is zijn streven naar een vernietigingsactie tegen de communisten. Juist in tijden van gewelddadige conflicten, die Turkije meermalen heeft gekend en die dwars door gezinnen liepen (was een opzet van gepentioneerde anti coministische militairen en politie funktionarissen), riep Gülen zijn gehoor op om de officiële visie van de militaire junta, die de statsgrijp gedaan hebben te verspreiden. Daarop wordt hij ook door de Turkse (junta) autoriteiten beloond en komt hij een trapje hoger op de maatschappelijke ladder te staan. Hij wordt namelijk als imam aangewezen, hoewel hij ook voor deze dienst niet bevoegd was. Hiermee kreeg hij de bescherming van de staat en kon hij zich overal vrij bewegen.

Steun voor democratie

In zijn vervalste variatie van zijn visie op en benadering van de islam legt Gülen de nadruk op rationaliteit, op een open, onderzoekende geest, op tolerantie ten opzichte van verschillen en op pluralisme.
Dat is natuurlijk echt nodig om positieve aandacht van Europese en Amerikaanse autoriteiten te krijgen.
Het keer op keer noemen van deze principes leiden bij Europese landen juist tot steun voor zijn organisaties. Op deze manier kreeg en krijgt zijn organisatie miljoenen subsidie van  de verschillende gemeentes en ministers in Europa.
Zijn opstelling heeft verschillende gezichten :

 

Naar de autoriteiten van Turkije toe.
Voor Gülen betekent seculiere democratie de enige geschikte weg naar bestuur in de moderne staat. Koran en soenna (de profetische traditie, red.) mogen dan wel duidelijk zijn over godsdienstige waarden waarover men moet nadenken en die men moet hooghouden in de staat, toch bevatten ze geen blauwdruk voor de dagelijkse politiek.
Gülen stuurt richting de Europese landen deze boodschap:
“Volgens mij de democratie zelf, met als argument dat het de meest geschikte vorm van bestuur is in de moderne tijd en dat het volledig in overeenstemming is met de islam”.

 

Gülen stuurt richting eigen sympathisanten deze boodschap:

In de praktijk doet hij heel anders en hij geeft aan dat de regels van de Koran niet te veranderen zijn.
Hoewel de islam volgens hem staat voor een onveranderlijke vorm van regering, toch probeert hij daar een andere draai aan te geven (M. fethullah Gulen, Kurandan Idrake Yans?yanlar,19-27, Zaman, Feza gazetecilik A. ?, Istanbul-2000)
 en zand in de ogen te strooien van het Westen. (Krant Hurriyet, 26 januari 1995, blz.15)
Gülen wil bij de Europeanen en Turkse autoriteiten anders overkomen dan wat hij in wezen wil en daarom zei Gulen: ‘Samenwerking met mensen van andere religies en levensbeschouwingen is als een noodzaak’.
Samengevat: Hij laat horen wat de Europeanen en Turkse autoriteiten van hem willen horen: bv.liefde, respect, tolerantie, genade, vergevingsgezindheid, vrede, mensenrechten, broederschap en vrijheid.

Hoofdstuk 4:
De schandalen rond de Nederlandse beweging Fethullah Gulen
Een meerderheid in de Tweede Kamer (CDA, PvdA, SP en VVD) wil dat de minister van Integratie onderzoek doet naar organisaties in Nederland die zijn gedachtegoed zouden uitdragen.
Naar onze observatie zijn de volgende punten hierbij van belang:
-De Fethullah Gülen beweging heeft een belangrijke rol gespeeld bij “de zwendel zaak /groene fondsen” van Milli Görüs (Krant: ZAMAN, 26 augustus 2000)
- Allang geleden werd bekend dat veel politieke partijen ook in Nederland door  Turken die zich vrijwillig inzetten voor de Turkse geheime dienst, worden geïnfiltreerd. Later is bekend geworden dat ze allemaal van de Fethullah Gulen beweging zijn.
- Bovendien infiltreren ze in de hele wereld, dus ook in Nederland, Politie en Justitie. Deze infiltranten hebben de taak om andere Turken te controleren en zijn daarvoor bij belangrijke en regionale bijeenkomsten aanwezig. (naar eigen zeggen,zie videoband ll)
- Ze werven Turkse jongeren en verzwakken hun vertrouwen in de Nederlandse staat.

Financiele armslag
Hij heeft 25 miljard dollar onder zijn kontrole en hij kan niet verklaren waar hij het geld vandaan gekomen is. (Nedim Sener, Ergenekon Belgelerinde Fethullah Gulen ve Cemaat, p.48)
De inkomsten komen van:
- Fethullah Gulen’s militanten hebben hun eigen groene fondsen opgericht. Bovendien hebben ze ook de groene fondsen van Milli Gorus ondersteund. (Zaman2, nummer:15, blz.18)
Ze verplichten meestal de winkeliers en zakenmannen. Ze verzamelen geld van de zakenmannen en de winkeliers. Meestal nodigen ze de zakenmannen voor een dinertje en tijdens het eten wordt er de nadruk op gelegd dat ze de Turkse kinderen van de modder (Europese leefstijl) willen redden. Ze beschrijven een erg negatief beeld van de Turkse kinderen en jongeren. Ze zouden in de toekomst de relatie met hun eigen ouders verbreken vanwege westerse leefgewoontes volgens Gulens vertegenwoordigers in Nederland. Om geld van de participanten te kunnen krijgen, vragen ze de mensen ben je een Turk? Ben je muslim? Als men ja zegt, dan moet je meedoen met onze hulpactie zeggen ze. Er zijn weinig Turken die iets anders durven te zeggen en te doen.
Bovendien beloven ze de zakenmannen dat ze binnenkort voor hen een groot bedrag aan krediet zouden regelen. (interview met de heer Ilhan, zakenman, woonachtig in Nederland, voormalige sympatisant van F.G.)
-De Turkse overheden hebben tot nu toe  miljarden euro’s aan hen uitgeleend en nooit teruggevraagd. Hun boeken worden kosteloos gedrukt en uitgegeven.

- Samen met sectes uit Saudie Arabie en Iran die verdacht worden financiers van terreur-organisaties te zijn, hebben ze de Asyabank en Isik verzekering opgericht. Hij kon dat niet uitleggen, wanneer een jurnalist een vraag hier over gesteld had. Hij ontkent ook dat hij mee te maken heeft met deze instellingen (Zaman2, sayi;15, p.13) Er zijn overigens heel veel geruchten.
- Ze bieden hun kranten en boeken gratis aan aan de bewoners. Enkele maanden later krijgen ze als nog de rekening toegestuurd.
- De sympatisanten die echt lid willen worden, moeten ze hun vastgoed en hun hele vermogen overdragen.
- In de Verenigde Staten van Amerika wordt ook een grote som geld aan subsidies opgestreken.
Daarnaast zijn er heel veel instituten die hen sponsoren met de bedoeling om tegenwicht te bieden aan de geradicaliseerde islamitische groepen.
- Geld verzamelen van de middenstand. Men gaat van deur tot deur, vraagt om een bedrag; als ze niet willen betalen worden ze letterlijk uitgemaakt voor kafir (ongelovige).  (interview met de heer Murat, in Nederland woonachtig)
- Er zijn ook veel geheme contacten tussen deze beweging en allerlei criminele mensen. Maar er is niets op papier, alle activiteiten worden uitgevoerd op de namen van allerlei organisaties en personen, die niet voor deze beweging verantwoordelijk te zijn.  
-


 

Gulen: "Jihad moet nu direkt plaats vinden." (zie feiten)

Gulen: "De Europeanen en de Turkse arbeiders zijn de ongelovigen en gaan zeker de hel in." (zie feiten)

Sibel Edmonds:

"Gulen, spion van de CIA.
Het feit dat de aanklagers in de rechtbank documenten citeren die claimen dat Gulen ten dele gefinancierd is door de CIA
"

Cengiz Aytmatov: "Gulen is tegen de westerse beschouwing"

 

 

 

 

Meer Info

Video's
Foto's
Belangrijke figuren
Dissidenten
Uitspraken
Illegaliteit
Netwerken
Recrutering
Schandalen
Het laatste nieuws